How to add Target Keywords to Blogger Blogspot post as Tags

February 03, 2018 July 06, 2018

Normally, Blogger just provide Labels for us to build a post, this article will instruct How to add Target Keywords to Blogger Blogspot post as Tags

1. Add Code

Sign in to Blogger Dashboard, Goto Theme > Edit HTML

- Add following CSS:


#post-tags {padding: 10px 0;}
.post-tags{padding:0 5px;border:1px solid #00ad62;border-radius:3px;display:inline-block;margin:3px 0}

- Add following script above close tag </body>


+ Use default blogger search:
<b:if cond='data:view.isSingleItem'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[   
var yy = document.getElementById("post-tags").innerHTML;
document.getElementById("post-tags").innerHTML = yy.replace(/#([a-zA-Z0-9\s-]+)/gi, "<a class='post-tags' href='//tricksaz.blogspot.com/search?q=$1&amp;max-results=15' target='_blank' title='Search $1 in this site'>$1</a>").replace(/,/gi,"");
//]]>
</script>
</b:if>
Note: Replace tricksaz.blogspot.com by your domain, and replace 15 in 'max-results=15' by number of posts you want for each search time.
+ Use Google search machine:
<b:if cond='data:view.isSingleItem'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[   
var yy = document.getElementById("post-tags").innerHTML;
document.getElementById("post-tags").innerHTML = yy.replace(/#([a-zA-Z0-9\s-]+)/gi, "<a class='post-tags' href='//www.google.com/search?q=%22$1%22+site%3Atricksaz.blogspot.com' target='_blank' title='Search $1 in this site'>$1</a>").replace(/,/gi,"");
//]]>
</script>
</b:if>
Note: Replace tricksaz.blogspot.com by your domain

2. Using

When making a post, put following code the end of post:
<div id="post-tags"><b>Tags</b>: #Tag1, #tag 2, #tag3</div>
Remember to replace 'Tag1', 'Tag 2'... by your keywords. As below picture:

Tags: #Keyword, #Tags, #Label,

3 comments for How to add Target Keywords to Blogger Blogspot post as Tags

avatar

Nếu bạn viết bài tiếng Anh được thì tốt tuy nhiên bạn viết thêm tiếng Việt nữa và đặt nút ngôn ngữ ở trên menu chuyển đổi thì chuyên nghiệp hơn

Reply Feb 3, 2018, 8:59:00 AM
avatar

Cảm ơn đã góp ý, mình sẽ bổ sung sau :)

Reply Feb 3, 2018, 11:33:00 AM
avatar

thêm Tags vào title seo thế nào vậy b?

Reply Feb 17, 2023, 10:33:00 AM